Zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1 Založení společnosti

Společnost CD CENTRUM COMS, a.s. byla založena zakladatelským právním jednáním při rozdělení odštěpením části jmění CD CENTRUM, a.s., IČO 26234122, se sídlem V Brně, Černá Pole, Lidická 2030/20, PSČ 602 00 se vznikem nové nástupnické společnosti, za účelem zajištění výstavby administrativní budovy centrálního objektu magistrátních služeb, jejího následné provozování, údržby a dalších souvisejících činností.
 

2 Organizační struktura společnosti

Orgány společnosti jsou valná hromada, která je nejvyšším orgánem společnosti, dále představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti a dozorčí rada, která je kontrolním orgánem společnosti.
 

3 Způsob získání informací

Žádost o informaci, případně stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání (pro zjednodušení dále jen „žádost“) může žadatel (příp. jiný subjekt) podat ústně, písemně nebo v elektronické podobě. Ústní žádost lze sdělit osobně na adrese provozovny společnosti Panská 361/13, Brno 602 00. Písemnou žádost lze zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu provozovny společnosti  Panská 361/13, Brno 602 00, případně doručit osobně na uvedenou adresu. Elektronickou žádost lze zaslat na email info@coms-brno.cz.
 

4 Opravný prostředek

 

4.1 Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ústně, písemně nebo elektronicky, a to obdobně dle způsobu pro získání informací. V případě podání odvolání ústně bude sepsán písemný záznam. Lhůta pro podání odvolání je 15 dní ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žadatel v odvolání uvede odvolací důvod.
Společnost předloží odvolání včetně doprovodného spisového materiálu nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Nadřízeným orgánem, který rozhoduje o odvolání je ředitel společnosti.
Ředitel společnosti rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání společností.

 

4.2 Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat ústě, písemně nebo elektronicky, a to obdobně dle způsobu pro získání informací. V případě podání stížnosti ústně bude sepsán písemný záznam. Lhůta pro podání stížnosti je 30 dní ode dne doručení sdělení, vůči kterému je stížnost podávána, případně ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
Společnost předloží stížnost včetně doprovodného materiálu nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost doručena, nebude-li stížnosti zcela vyhověno, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízeným orgánem, který rozhoduje o stížnosti je ředitel společnosti.
Ředitel společnosti rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 

4.3Přezkumné řízení

Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Společnost nemá vytvořeny formuláře pro podání opravného prostředku.
 

5 Přehled právních předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 
Předpisy jsou poskytnuty k nahlédnutí v místě provozovny společnosti na adrese Panská 361/13, Brno 602 00.
 

6 Sazebník úhrad

Společnost nemá sazebník úhrad, vyhrazuje si však právo na úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací bude vyúčtována dle skutečně vynaložených nákladů a o její výši bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace.

 

7 Výroční zpráva

 

7.1 Rok 2023

V roce 2023 společnost neposkytla žádné informace.

 

8 Poskytnuté výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

 

9 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Nebylo vydáno usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.
 

10 Elektronická adresa podatelny

info@coms-brno.cz


 

11 Poskytnuté informace
/data/uploadHTML/files/1-2020_106_odpoved_upr.pdf