Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání podle GDPRPro uchazeče/ky o zaměstnání, kteří/ré zasláním svých údajů projevili/y zájem o účast ve výběrovém řízení na některou z pracovních pozic, které vypsala společnost CD CENTRUM COMS, a.s. jsou zpracovány tyto informace o ochraně osobních údajů, a to v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).
 
Zásady ochrany údajů
Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující zásady:
•             pouze legitimní zpracování osobních údajů, které není v rozporu s právními předpisy nebo morálkou
•             zpracování osobních údajů je založeno na některém ze základních právních titulů pro zpracování
•             osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem uvedeným v tomto dokumentu
•             způsob, forma, rozsah a doba zpracování osobních údajů byla zvolena tak, aby byla přiměřená vzhledem k účelu zpracování
•             osobní údaje jsou adekvátně zabezpečeny
•             zpracování provádíme férově, transparentně a korektně
 
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
V souvislosti s účastí v některém z výběrových řízení na pracovní pozice, které naše společnosti vypsala shromáždíme, uchováme a použijeme následující kategorie Vašich osobních údajů:
•             Informace, které nám poskytnete v životopisu, v průvodním dopise, případně další informace, které nám sdělíte jiným způsobem.
•             Jakékoli další informace, které nám poskytnete během přijímacího pohovoru nebo je získáme jiným legálním způsobem, viz níže.

Můžeme také shromažďovat, ukládat a používat následující zvláštní kategorie osobních údajů:
•             V případě, že budete vybrán/a jako nejvhodnější uchazeč/ka na vybranou pracovní pozici a dohodneme se, že spolu uzavřeme pracovní smlouvu nebo dohodu, můžeme od Vás požadovat informace o Vaší zdravotní způsobilosti, a to v závislosti na konkrétní pracovní pozici. Cílem získání informací o Vaší zdravotní způsobilosti je především zajištění ochrany Vašich práv.
•             U vybraných pracovních pozic můžeme rovněž požadovat doložení bezúhonnosti např. výpisem z rejstříku trestů.

Způsob shromažďování osobních údajů
Vaše osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:
•             od Vás jako uchazeče/ky o zaměstnání,
•             od subjektů poskytujících reference (např. předchozí zaměstnavatel),
•             z veřejně dostupných zdrojů
 
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem:
•             posouzení Vašich schopností, kvalifikace a předpokladů pro danou pracovní pozici,
•             ověřování Vašich dosavadních pracovních zkušeností a referencí,
•             vzájemné komunikace ohledně výběrového řízení,
•             vedení interních záznamů o výběrových řízeních,
•             zajištění souladu se všemi právními předpisy.
 
Neposkytnutí osobních údajů
V případě, že se rozhodnete nám Vaše osobní údaje neposkytnout a my tak nebudeme moci zajistit účel zpracování osobních údajů, viz výše, nebude možné Vás zařadit mezi uchazeče o konkrétní pracovní pozici.
 
Způsob použití osobních údajů
Osobní údaje budeme používat následujícím způsobem:
•             Informace o zdravotní způsobilosti k dané práci budeme používat k posouzení toho, zda jste zdravotně způsobilý/á k práci, popř. za jakých podmínek.
•             Informace o Vaší bezúhonnosti na vybrané pracovní pozice budeme používat k posouzení, zda neexistují na Vaší straně překážky pro výkon takové pracovní pozice.
 
Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nejnutnější míře. Přístup k osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci/kyně, případně členové orgánů naší společnosti, kteří se bezprostředně podílejí na zajištění výběrového řízení a na výběru nejvhodnějšího uchazeče/ky na danou pracovní pozici.
Dodržujeme takové postupy, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů.
Pokud byste požadoval/a detailnější informace o zabezpečení osobních údajů, zašlete prosím svůj dotaz na info@coms-brno.cz .
 
Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje získané v rámci výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 4 měsíce po skončení výběrového řízení (tedy po uběhnutí lhůty pro účast ve výběrovém řízení). Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje vymazány a zlikvidovány.
 
Právo na přístup, opravu, výmaz a omezení
V souladu s GDPR máte následující práva:
•             požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Jste oprávněn/a obdržet informace o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme, a ověřit si, zda je zpracováváme zákonným způsobem.
•             požadovat opravu Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat opravu jakýchkoli neúplných či nesprávných osobních údajů, které zpracováváme.
•             požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění osobních údajů, pokud neexistuje legitimní důvod k tomu, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali. Jste taktéž oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění Vašich osobních údajů, pokud jste uplatnil/a své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže).
•             vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme (či třetí strana) z legitimních důvodů a je-li tato námitka na Vaší straně odůvodněná zvláštností situace.
•             požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požádat nás o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud požadujete, abychom zajistili jejich přesnost či určili důvod pro jejich zpracovávání.
•             na přenositelnost Vašich osobních údajů další straně. Jste oprávněn/a požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme s Vaším souhlasem, třetí straně.

Pokud chcete zkontrolovat či ověřit Vaše osobní údaje, požádat o jejich opravu či výmaz, vznést námitku proti jejich zpracování, či požadujete, abychom kopii Vašich osobních údajů předali další straně, kontaktujte nás prosím písemně na emailu: info@coms-brno.cz .
 
Ostatní informace.
Osobní údaje nezpracováváme automatizovaně.
Osobní údaje získané na základě výše uvedeného nesdílíme s třetími subjekty. V případě, že jste se zúčastnili výběrového řízení na základě naší inzerce u personální agentury, pak jsou informace sdíleny v souladu s postupy zavedenými personální agenturou.
Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání podle GDPR
 
Pro uchazeče/ky o zaměstnání, kteří/ré zasláním svých údajů projevili/y zájem o účast ve výběrovém řízení na některou z pracovních pozic, které vypsala společnost CD CENTRUM COMS, a.s. jsou zpracovány tyto informace o ochraně osobních údajů, a to v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).
 
Zásady ochrany údajů
Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující zásady:
•             pouze legitimní zpracování osobních údajů, které není v rozporu s právními předpisy nebo morálkou
•             zpracování osobních údajů je založeno na některém ze základních právních titulů pro zpracování
•             osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem uvedeným v tomto dokumentu
•             způsob, forma, rozsah a doba zpracování osobních údajů byla zvolena tak, aby byla přiměřená vzhledem k účelu zpracování
•             osobní údaje jsou adekvátně zabezpečeny
•             zpracování provádíme férově, transparentně a korektně
 
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
V souvislosti s účastí v některém z výběrových řízení na pracovní pozice, které naše společnosti vypsala shromáždíme, uchováme a použijeme následující kategorie Vašich osobních údajů:
•             Informace, které nám poskytnete v životopisu, v průvodním dopise, případně další informace, které nám sdělíte jiným způsobem.
•             Jakékoli další informace, které nám poskytnete během přijímacího pohovoru nebo je získáme jiným legálním způsobem, viz níže.

Můžeme také shromažďovat, ukládat a používat následující zvláštní kategorie osobních údajů:
•             V případě, že budete vybrán/a jako nejvhodnější uchazeč/ka na vybranou pracovní pozici a dohodneme se, že spolu uzavřeme pracovní smlouvu nebo dohodu, můžeme od Vás požadovat informace o Vaší zdravotní způsobilosti, a to v závislosti na konkrétní pracovní pozici. Cílem získání informací o Vaší zdravotní způsobilosti je především zajištění ochrany Vašich práv.
•             U vybraných pracovních pozic můžeme rovněž požadovat doložení bezúhonnosti např. výpisem z rejstříku trestů.

Způsob shromažďování osobních údajů
Vaše osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:
•             od Vás jako uchazeče/ky o zaměstnání,
•             od subjektů poskytujících reference (např. předchozí zaměstnavatel),
•             z veřejně dostupných zdrojů
 
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem:
•             posouzení Vašich schopností, kvalifikace a předpokladů pro danou pracovní pozici,
•             ověřování Vašich dosavadních pracovních zkušeností a referencí,
•             vzájemné komunikace ohledně výběrového řízení,
•             vedení interních záznamů o výběrových řízeních,
•             zajištění souladu se všemi právními předpisy.
 
Neposkytnutí osobních údajů
V případě, že se rozhodnete nám Vaše osobní údaje neposkytnout a my tak nebudeme moci zajistit účel zpracování osobních údajů, viz výše, nebude možné Vás zařadit mezi uchazeče o konkrétní pracovní pozici.
 
Způsob použití osobních údajů
Osobní údaje budeme používat následujícím způsobem:
•             Informace o zdravotní způsobilosti k dané práci budeme používat k posouzení toho, zda jste zdravotně způsobilý/á k práci, popř. za jakých podmínek.
•             Informace o Vaší bezúhonnosti na vybrané pracovní pozice budeme používat k posouzení, zda neexistují na Vaší straně překážky pro výkon takové pracovní pozice.
 
Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nejnutnější míře. Přístup k osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci/kyně, případně členové orgánů naší společnosti, kteří se bezprostředně podílejí na zajištění výběrového řízení a na výběru nejvhodnějšího uchazeče/ky na danou pracovní pozici.
Dodržujeme takové postupy, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů.
Pokud byste požadoval/a detailnější informace o zabezpečení osobních údajů, zašlete prosím svůj dotaz na info@coms-brno.cz .
 
Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje získané v rámci výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 4 měsíce po skončení výběrového řízení (tedy po uběhnutí lhůty pro účast ve výběrovém řízení). Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje vymazány a zlikvidovány.
 
Právo na přístup, opravu, výmaz a omezení
V souladu s GDPR máte následující práva:
•             požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Jste oprávněn/a obdržet informace o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme, a ověřit si, zda je zpracováváme zákonným způsobem.
•             požadovat opravu Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat opravu jakýchkoli neúplných či nesprávných osobních údajů, které zpracováváme.
•             požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění osobních údajů, pokud neexistuje legitimní důvod k tomu, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali. Jste taktéž oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění Vašich osobních údajů, pokud jste uplatnil/a své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže).
•             vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme (či třetí strana) z legitimních důvodů a je-li tato námitka na Vaší straně odůvodněná zvláštností situace.
•             požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požádat nás o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud požadujete, abychom zajistili jejich přesnost či určili důvod pro jejich zpracovávání.
•             na přenositelnost Vašich osobních údajů další straně. Jste oprávněn/a požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme s Vaším souhlasem, třetí straně.

Pokud chcete zkontrolovat či ověřit Vaše osobní údaje, požádat o jejich opravu či výmaz, vznést námitku proti jejich zpracování, či požadujete, abychom kopii Vašich osobních údajů předali další straně, kontaktujte nás prosím písemně na emailu: info@coms-brno.cz .
 
Ostatní informace.
Osobní údaje nezpracováváme automatizovaně.
Osobní údaje získané na základě výše uvedeného nesdílíme s třetími subjekty. V případě, že jste se zúčastnili výběrového řízení na základě naší inzerce u personální agentury, pak jsou informace sdíleny v souladu s postupy zavedenými personální agenturou.
Naše společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.